W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (SPO.01)

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ to osoba, która wspiera swoich podopiecznych      w codziennym życiu, motywuje ich do rehabilitacji, planuje (wraz z nimi) ich aktywności                 i rozrywkę, udziela pierwszej pomocy i pomaga rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych.

Organizacja kształcenia:

 • nauka w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok (2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty (co 2 tygodnie)
 • Absolwenci kierunku Asystent osoby niepełnosprawnejotrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje       w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości,
 • asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Orientacyjne miejsca pracy:

 1. jednostki organizacji pomocy społecznej,
 2. sanatoria,
 3. hospicja,
 4. szpitale,
 5. ośrodki rehabilitacyjne,
 6. instytucje działające na rzec osób niepełnosprawnych,
 7. środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości,
 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 5. Zarys psychologii i socjologii,
 6. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 7. Język migowy,
 8. Język obcy zawodowy,
 9. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 10. Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 11. Terapia zajęciowa i aktywizacja,
 12. Praktyki zawodowe w I i II semestrze.

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczyć opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywować osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !