Zasady bezpieczeństwa w Dolnośląskim Zespole Szkół w Lubinie obowiązujące od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać jedynie  uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony osobistej – na korytarzach między lekcjami  obowiązkowa jest osłona ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych lub przyłbic z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 4. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.
 5. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Zabrania się wychodzenia uczniom podczas zajęć lekcyjnych i przerw z budynku szkoły.
 7. Uczniowie po zakończeniu zajęć powinni unikać gromadzenia się na terenie szkoły opuszczając budynek szkolny.
 8. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuję stosowanie zasad bezpieczeństwa). Rodzice/opiekunowie powinni  kontaktować się z nauczycielami  przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość.

Procedury postępowania  w przypadku podejrzenia u ucznia objawów chorobowych

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 2. Rodzice/ opiekunowie będą niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Szkoła kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu podjęcia działań prewencyjnych.
 4. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i stacją sanitarno – epidemiologiczną podejmuje dalsze zadania mające na celu bezpieczne funkcjonowanie szkoły.

 

 

 

About Author